Kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo. quản lý (20-11-2020)

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo. quản lý, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo. quản lý năm 2020 như sau.

Các tin khác