Thông tin tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (17-12-2020)
Thực hiện Hướng dẫn số 07 - HD/BTGTU, ngày 19/11/2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; hướng dẫn 06-HD/ĐUK, ngày 07/12/2020 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền trước trong và sau Đại hội tại Đảng bộ Trường, đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên những nội dung cụ thể sau.

Các tin khác