Quy trình Hoãn thi dành cho đối tượng Sinh viên diện nguy cơ do dịch bệnh SARS-CoV-2 (03-02-2021)

Phòng QLĐTĐH thông báo Quy trình Hoãn thi dành cho đối tượng Sinh viên diện nguy cơ do dịch bệnh SARS-CoV-2