Phiên họp lần thứ Ba, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (19-11-2020)

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên lần thứ Ba như sau:

Thời gian:  14h00 đến 18h00 ngày 20 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Giao ban, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Thành phần tham dự:

Hội đồng trường (15/17 thành viên có mặt, 02 thành viên vắng là GS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn và TS. Bạch Quốc Khánh)

TS. Vũ Quốc Đạt – Trưởng phòng Hành chính

ThS. Võ Mai Trang- Phụ trách phòng TCKT

Chủ trì: GS. TS. BS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường

Thư ký: PGS. TS. BS. Trần Huy Thịnh - Thư ký Hội đồng trường

Tổ giúp việc: ThS. Hoàng Yến và ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền A

Hội đồng trường đã thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và thông qua bốn nội dung sau: 

Hội đồng trường đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín và thông qua 04 nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua Quy chế Tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nội dung 2: Thông qua Quy chế Thực hiện Dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nội dung 3: Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nội dung 4: Thông qua Danh sách nhân sự lãnh đạo các Ban chuyên trách của Hội đồng trường.

Hội đồng trường đề nghị các Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện Quy chế trình Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường ban hành.

Đối với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường: đề nghị Thư ký Hội đồng trường gửi Bản hoàn thiện qua email để thành viên Hội đồng xem xét quyết định trước khi ban hành. Các thành viên Hội đồng trường xem xét và phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được email. Thành viên không trả lời email được hiểu là đồng ý với nội dung của Quy chế.

Thư ký Hội đồng trường trình Chủ tịch Hội đồng trường ban hành Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Ban chuyên trách và tiếp nhận viên chức kiêm nhiệm các Ban chuyên trách của Hội đồng trường.

Phiên họp kết thúc vào lúc 18h00 ngày 20 tháng 01 năm 2021./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHYHN ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2021

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

 

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác