Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đai học Y Hà Nội (22-02-2021)

 

Nghị quyết số 06/NQ-ĐHYHN ngày 05 tháng 02 năm 2021 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội

Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động, người học trong Trường và các đơn vị/cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng trường xem xét điều chỉnh, bổ sung để Quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Trường./.
 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác