Các văn bản Quản lý Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (11-12-2020)

 

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quyết định Ban hành các tài liệu, quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Trường Đại học Y Hà Nội

6064/QĐ-ĐHYHN

04/12/2020

01

2

Sổ tay chất lượng

STCL

04/12/2020

01

3

Chính sách chất lượng

CSCL

04/12/2020

01

4

Mục tiêu chất lượng

MTCL

04/02/2021

01

5

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản

HD.01.HT

04/12/2020

01

6

Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội

HD.02.HT

04/12/2020

01

7

Hướng dẫn đáng giá nội bộ HTCLQL

HD.03.HT

04/12/2020

01

8

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04.HT

04/12/2020

01

 

Các tin khác