Quy trình ISO Phòng Thanh tra-Pháp chế (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình tiếp công dân

QT.01.TTr-Pc

04/12/2020

01

2

Quy trình kiểm tra giảng dạy tại cơ sở thực hành hệ đại học

QT.02.TTr-Pc

04/12/2020

01

3

Quy trình kiểm tra công tác coi thi chứng chỉ Sau đại học

QT.03.TTr-Pc

04/12/2020

01

4

Quy trình kiểm tra hồ sơ tuyển sinh đại học

QT.04.TTr-Pc

04/12/2020

01

5

Quy trình kiểm tra hồ sơ tuyển sinh sau đại học

QT.05.TTr-Pc

04/12/2020

01

 

Các tin khác