Quy trình ISO Quản trị và Phòng Vật tư - Trang thiết bị (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình mua sắm hàng hóa dưới 100 triệu

QT.01.QT&VT

04/12/2020

01

2

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ có dự toán dưới và trên 5 tỷ đồng

QT.02.QT&VT

04/12/2020

01

3

Quy trình mua sắm tài sản cố định bằng hình thức đấu thầu

QT.03.QT&VT

04/12/2020

01

4

Quy trình thực hiện báo cáo quản lý tài sản

QT.04.QT&VT

04/12/2020

01

5

Quy trình tiếp nhận hàng hóa từ nguồn viện trợ, cho tặng

QT.05.QT&VT

04/12/2020

01

6

Quy trình sửa chữa, bảo trì trang thiết bị

QT.06.QT&VT

04/12/2020

01

7

Quy trình cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất

QT.07.QT&VT

04/12/2020

01

8

Quy trình tiếp nhận, sử dụng và bảo quản trang thiết bị

QT.08.QT&VT

04/12/2020

01

9

Quy trình quản lý và sử dụng chung tài sản

QT.09.QT&VT

04/12/2020

01

10

Quy trình thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

QT.10.QT&VT

04/12/2020

01

11

Quy trình quản lý kho thuốc, hóa chất, vật tư, dụng cụ

QT.11.QT&VT

04/12/2020

01

12

Quy trình sản xuất dung dịch sát khuẩn tay nhanh

QT.12.QT&VT

04/12/2020

01

 

Các tin khác