Quy trình ISO Thư viện (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình tiếp nhận tài liệu tặng, biếu vào Thư viện

QT.01.TV

04/12/2020

01

2

Quy trình bổ sung tài liệu vào Thư viện

QT.02.TV

04/12/2020

01

3

Quy trình biên mục tài liệu Thư viện

QT.03.TV

04/12/2020

01

4

Quy trình phục vụ người đọc tại Thư viện

QT.04.TV

04/12/2020

01

5

Quy trình quản trị phần mềm và Thư viện số

QT.05.TV

04/12/2020

01

 

Các tin khác