Quy trình ISO Văn phòng Đảng - Đoàn (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình kết nạp đảng viên

QT.01.VPĐĐ

04/12/2020

01

2

Quy trình công nhận đảng viên chính thức

QT.02.VPĐĐ

04/12/2020

01

3

Quy trình tổ chức Đại hội các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường

QT.01.ĐTN

04/12/2020

01

4

Quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn

QT.02.ĐTN

04/12/2020

01

 

Các tin khác