Quy trình ISO Bộ môn Giải phẫu (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình tiếp nhận đăng ký hiến xác cho y học

QT.01.GP

04/12/2020

01

2

Quy trình tổ chức tiếp nhận và xử lý xác

QT.02.GP

04/12/2020

01

3

Quy trình quản lý và sử dụng xác cho y học

QT.03.GP

04/12/2020

01

4

Quy trình tổ chức tri ân và an táng cho người hiến xác

QT.04.GP

04/12/2020

01

 

Các tin khác