Quy trình ISO Phòng Tài chính Kế toán (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách

QT.01.TCKT

04/12/2020

01

2

Quy trình tổ chức thu, hoàn trả học phí và các khoản thu khác

QT.02.TCKT

04/12/2020

01

3

Quy trình tạm ứng, thanh toán và thanh toan tạm ứng

QT.03.TCKT

04/12/2020

01

4

Quy trình xét duyệt, thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính hàng năm

QT.04.TCKT

04/12/2020

01

5

Quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ

QT.05.TCKT

04/12/2020

01

6

Quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

QT.06.TCKT

04/12/2020

01

7

Quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

QT.07.TCKT

04/12/2020

01

8

Quy trình thanh toán lương và các khoản thu nhập đối với công chức, viên chức, người lao động

QT.08.TCKT

04/12/2020

01

9

Quy trình tính, nộp, đối chiếu kinh phí đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, TNLĐ, BNN

QT.09.TCKT

04/12/2020

01

10

Quy trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán

QT.10.TCKT

04/12/2020

01

11

Quy trình kiểm kê tài sản

QT.11.TCKT

04/12/2020

01

 

Các tin khác