Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc chương trình Quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030 (19-03-2021)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc chương trình Quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc chương trình Quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.
Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác