Kế hoạch Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021 (30-03-2021)
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Nội dung kế hoạch và thể lệ Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác