Kế hoạch Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 (30-03-2021)
Để phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.

Nội dung kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác