Xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2021 (02-04-2021)
Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày19/02/2021 (tải tại đây) và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 (tại tại đây) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 45), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết một số nội dung chính triển khai xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2021 (xem tại đây).

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày19/02/2021 (tải tại đây) và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020  (tại tại đây) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 45), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết một số nội dung chính triển khai xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2021 (xem tại đây).

Đối tượng tham gia giải thưởng: Giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/06/2021).

Thông tin chi tiết Giải thưởng xin xem tại đây.

Hồ sơ nộp về phòng Quản lý KH&CN trước ngày 20/06/2021, người nhận hồ sơ: ThS. Trần Thị Hòa, P425A1, SĐT 0985048 408; email: tranhoa@hmu.edu.vn

 

Các tin khác