Thông báo bán thanh lý Vật liệu, vật tư thu hồi của Trường Đại học Y Hà Nội (12-04-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 724/TB-ĐHYHN ngày 09/4/2021 về việc bán thanh lý vật liệu vật tư thu hồi.

 

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 724/TB-ĐHYHN ngày 09/4/2021 về việc bán thanh lý vật liệu vật tư thu hồi.

Thời gian xem và đăng ký mua thanh lý: từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký mua thanh lý: Phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, phòng 418 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chi tiết:

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác