Thông báo Hỗ trợ kinh phí các nhiệm vụ trong Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025" thuộc trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội năm 2021. (16-04-2021)
Thông báo Hỗ trợ kinh phí các nhiệm vụ trong Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025" thuộc trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội năm 2021.

Thông báo Hỗ trợ kinh phí các nhiệm vụ trong Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025" thuộc trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội năm 2021.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Các tin khác