Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 (24-04-2021)
Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, Đề án đã đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ chính cần thực hiện: thông tin truyền thông; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 cảu Đề án là phát triển thị trường trong nước nhằm mục đích góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi:  “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, đồng thời lồng ghép vào chương trình hành động hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.

Với trọng tâm là tổ chức các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt  Nam "," Tinh hoa hàng Việt Nam", Đề án đã đưa ra mục tiêu cụ thể là:

Giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại  thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử ...) và trên 80% các phương tiện truyền thông phân phối (chợ, cửa hàng tạp hóa, ...); 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước; Trên 90% người dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến chương trình Nhận hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; Trên 90% doanh nghiệp biết đến  Phong vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia Phong trào này. Ngoài ra, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) có chuyên mục “Tự  hào hàng Việt Nam "," Tinh hoa hàng Việt Nam "thường xuyên tuyên truyền, quảng bá vận chuyển; Tổ chức được dịch 6. 100% các tỉnh và thành phô trực thuộc trung ương hỗ trợ kết nối cung cấp cho  sản xuất đối tượng, kinh doanh hàng Việt Nam; 100% các tỉnh, thành phố nhân rộng được mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; 100% bộ, ngành và xây dựng địa chỉ được phân phối chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước.

Cũng theo đề án, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tăng cường sức mạnh cho các trường phát triển hoạt động, ưu tiên công cụ truyền thông tiên tiến nâng cao nhận thức, tạo đồng bộ, hệ thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp  và người tiêu dùng Việt Nam. 

Đẩy mạnh công tác phát triển Hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và vững chắc làm các doanh nghiệp trong nước làm nhân, nhất là ở địa chỉ nông thôn, cùng với doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài hợp tác phân phối, hỗ trợ  hỗ trợ, đưa hàng Việt Nam tới người dùng trên khắp các miền của cả nước.

Theo Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao cho  Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo các nội dung của Đề án. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách thực hiện các chương trình triển khai các giải pháp thuộc Đề án. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các hội, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, tổ chức xúc tiến thương mại và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án này. Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án này; có sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, mục tiêu nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Chi tiết Đề án xem tại đây.

Nguồn: https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-%C4%91e-an-phat-trien-thi-truong-trong-nuoc-gan-voi-cuoc-van-%C4%91ong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-giai-%C4%91oan-2021-2025-21829-2701.html

Phòng CNTT&TT

Các tin khác