Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 31/5/2021 (02-06-2021)
GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, trên cơ sở xem xét đề xuất của các đơn vị liên quan, đã kết luận các nội dung.

Nội dung Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 31/5/2021

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác