Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh" (24-06-2021)

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/19w08Xnypw7RBoSkA-737pYPyHxZFGdUJ/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

Các tin khác