Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐB lần thứ XIII của Đảng" (21-07-2021)
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Đảng Ủy Trường đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết.

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 30/11/2020 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Kế hoạch số 157-KH/ĐU ngày 25/6/2021 của Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐB lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết ĐHĐB lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII”.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Đảng Ủy Trường đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Hội nghị đã được tổ chức tại phòng họp giao ban.

Dự Hội nghị có GS.TS Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ. Hội nghị sẽ được ghi hình và phổ biến đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ tại địa chỉ: http://baigiang.hmu.edu.vn từ thời điểm 14h00 ngày 21/7/2021.

 

 

Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết tại Trường Đại học Y Hà Nội do báo cáo viên Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học đã phổ biến 02 nội dung:

Nội dung thứ nhất, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Xác định tầm nhìn và định hướng phát triển Đại hội xác định 05 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: (1) Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. (2) Đại hội thông qua mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (3) Đại hội thông qua mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. (4) Đại hội xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trên 12 nhóm vấn đề và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII. (5) Đại hội xác định ba đột phá chiến lược.

 

 

Nội dung thứ hai, 10 chương trình công tác của Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: 

Chương trình số 01 “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 02 “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 04 “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 05 “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 06 “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 07 “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 08 “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 09 “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 10 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, GS.TS Tạ Thành Văn nhận định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là thật sự cần thiết đối với toàn thể đảng viên, các đảng viên trong Nhà trường cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác