Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 07 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội (19-08-2021)

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHYHN ngày 16/11/2020 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHYHN ngày 05/02/2021 của Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định thành lập các Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội;    

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐT ngày 30/6/2021 Phiên họp lần thứ Năm của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội;

Xét đề nghị tại Phiếu trình của Phòng Tổ chức Cán bộ về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính, Trưởng Ban Đào tạo và Khoa học Công nghệ, và Trưởng Ban Tài chính-Tài sản,       

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI QUYẾT NGHỊ: 

1. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Số 38/NQ-ĐHYHN.
 
2. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Răng Hàm mặt - Số 39/NQ-ĐHYHN.
 
3. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng - Số 40/NQ-ĐHYHN.
 
4.  Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa - Số 41/NQ-ĐHYHN.
 
5. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Số 42/NQ-ĐHYHN.
 
6. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Số 43/NA-ĐHYHN.
 
7. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dược lý lâm sàng -Số 44/NQ-ĐHYHN
 
Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Trường Đại học Y Hà Nội và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Thường trực Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, các Ban Chuyên trách thuộc Hội đồng trường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

4. Trong quá trình thực hiện, Đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu trình Hội đồng trường xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Trường và Đơn vị.

5. Hằng năm, căn cứ Báo cáo hoạt động của Đơn vị, Hội đồng trường họp rà soát và ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung nếu thấy cần thiết./.

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác