Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 lĩnh vực Nghiên cứu Bệnh lây nhiễm (23-08-2021)
Ngày 19/08/2021, Trường Đại học Y Hà Nội nhận được Quyết định số 40001/QĐ-BYT về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 lĩnh vực Nghiên cứu Bệnh lây nhiễm. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Ngày 19/08/2021, Trường Đại học Y Hà Nội nhận được Quyết định số 40001/QĐ-BYT về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 lĩnh vực Nghiên cứu Bệnh lây nhiễm. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác