Thông báo tuyển chọnThông báo đề tài KH&CN tuyển chọn cấp Bộ Y tế bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm (27-08-2021)
Thông báo tuyển chon (xem tại đây) và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm (xin xem tại đây)

Thông báo tuyển chon (xem tại đây) và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm (xin xem tại đây)

Các tin khác