Thông báo tuyển chọn và Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực Ứng dụng hệ Ngoại khoa. (17-09-2021)
Thông báo tuyển chọn (xem tại đây) và Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực Ứng dụng hệ Ngoại khoa (xem tại đây).

Thông báo tuyển chọn (xem tại đây) và Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực Ứng dụng hệ Ngoại khoa (xem tại đây).

Các tin khác