Thư mời tham dự Hội nghị Khoa học và Đào tạo Răng Hàm Mặt 2021 lần thứ 11 - Invitation to the Online 11th International Conference On Dental Science and Education 2021 (24-11-2021)
Được sự đồng ý của Trường Đại học Y Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo Răng Hàm Mặt lần thứ 11 năm 2021 qua hình thức trực tuyến.

 

Kính gửi Quý vị Đại Biểu/Quý Thầy cô/ các Báo cáo viên và Hội thảo viên! 
Được sự đồng ý của Trường Đại học Y Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo Răng Hàm Mặt lần thứ 11 năm 2021 qua hình thức trực tuyến.
 
Chủ đề:   Nha khoa 2021: Thách thức và cơ hội mới 
Thời gian:  
Thời gian tổ chức tiền Hội nghị:           Ngày 24/11/2021 
Thời gian tổ chức Hội nghị thường niên:      Ngày 25-26/11/2021 
Địa điểm: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội. 
 
Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng cho sự thành công của Hội nghị. Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng kính mời quý vị tham dự Hội nghị của đơn vị theo tài khoản đăng nhập: 
Tài khoản: Email của quý vị
Password: 123456
 
Để tham dự hội nghị và tham quan triển lãm, quý vị vui lòng click vào đây! (https://hnkh2021.vrhm.edu.vn/
 
Để xem lịch sự kiện, quý vị vui lòng click vào đây! (https://bit.ly/3r20DNH
  
Để xem và tải về background hội nghị, quý vị vui lòng click vào đây! (https://bit.ly/3CK8DoO
 
Để xem video hướng dẫn tham gia hội nghị, quý vị vui lòng click vào đây! (https://www.youtube.com/watch?v=ltH8DV6Efzs
 
 
Dear Delegates/Lecturers/Speakers and Attendances!
With the approval of Hanoi Medical University, in order to meet the needs of integration in training, scientific research as well as to update advanced technology in dentistry, School of Dentistry organizes the Online 11th International Conference on Dental Science and Education 2021.

Topic: New challenges and opportunities in Dentistry 2021
 
Date:
Pre-Conference: November 24, 2021
Conference: November 25-26, 2021
Location: School of Dentistry, Hanoi Medical University.
 
Your presence is an important contribution to the success of the Conference. 
We would like to invite you to attend the Conference by logging in:

Account: Your email
Password: 123456

To attend the conference and visit the exhibition, please click here! (https://hnkh2021.vrhm.edu.vn/

To see the event agenda, please click here! (https://bit.ly/3r20DNH

To see and download the conference background, please click here! (https://bit.ly/3CK8DoO
 
To see a video on how to join the conference, please click here!  (https://www.youtube.com/watch?v=ltH8DV6Efzs)
 
 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác