• CURRICULUM DEVELOPMENT CENTER FOR HUMAN RESOURSE IN HEALTH: CDC-HRH
    GIỚI THIỆU: Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế là một đơn vị học thuật trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2058/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, ngày 09/07/2012. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là nghiên cứu thiết kế phát triển chương trình giáo dục y học nhằm đảm bảo thực hịên đổi mới giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục y học. Trung tâm coi tích hợp nghiên cứu, tư vấn quản lý, xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển chương trình giáo dục sức khoẻ con người là bộ công cụ chủ yếu để hoàn thành sứ mệnh của mình với những ý tưởng thực tế, sáng tạo và chuẩn mực vì sự phát triển chất lượng đào tạo nhân lực y tế.
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein